Kontakt os på telefon:
72 20 70 01

Løsning af tvister – Retssag eller voldgift?

Tvister hvor it-anvendelse er omdrejningspunktet er meget bredt såvel konkret som i lovgivningsmæssigt omfang.

Det er kun i de færreste tvister der anlægges egentlige retssager. Det er der flere årsager til (se citat fra Mads Bryde
Andersens bog IT-Retten nedenfor). Det er min påstand, at der er tre hovedårsager:
1) Tid – en behandling ved domstolene er meget tidskrævende, men også – som det væsentligste – lang tid under vejs

2) Image – virksomheder som er involveret ønsker ikke at “hænge det beskidte vasketøj” ud til offentligt skue

3) Efter en tvist er løst vil parterne ofte skulle fortsætte samarbejdet.

Få altid en juridisk vurdering fra din advokat, som varetager dine interesser!!

Lad os sammen finde frem til forslag til hvordan en tvist kan løses, så alle parter kan komme videre med det egentlige arbejde, som skaber værdi.

 

Citat fra Mads Bryde Andersen’s “IT-Retten”

Domspraksis

Herudover vil enkelte andre statslige klagenævn lejlighedsvis blive præsenteret for IT-retlige problemstillinger, herunder Erhvervsankenævnet (bl.a. i relation til IT-sikkerheden i visse finansielle virksomheder) og Ankenævnet for Udbud (i relation til offentliggørelse af brugergrænseflader mv. ved visse offentlige udbud). Det største og mest interessante materiale af enkeltafgørelser på IT-området foreligger med Forbrugerklagenævnets praksis, som er tilgængelig fra Forbrugerstyrelsens hjemmeside . Nævnet har igennem de seneste år måttet tage stilling til en lang række af dagligdagens praktiske spørgsmål vedrørende køb og salg af alle form for IT-ydelser, lige fra PC’er incl. udstyr, mobiltelefoner, programmer og meget andet.

Erhvervsankenævnets retsgrundlag og praksis er behandlet af Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff i Industriministeriets Erhvervsankenævn (1994). Se om Klagenævnet for Udbud, Jacob Federspiel & Ulf Lund i U1996B.414. For en nærmere gennemgang af arbejdet i Klagenævnet for Domænenavne henvises til afsnit 11.5.e.

Voldgift

Antallet af IT-retlige voldgiftsafgørelser er noget større end domsmaterialet. Her som i den civile retspleje gælder det imidlertid, at omkostningsincitamentet til at forlige sagerne er betydeligt. Dertil kommer, at mange voldgiftssager forliges efter proceduren, hvorved parterne ofte kan spare penge til voldgiftsretten ved blot at nøjes med dennes mundtlige tilkendegivelse om sagens udfald. Voldgiftskendelser kan som bekendt ikke appelleres. For den retsdogmatiske analyse ligger det største problem dog i, at de voldgiftsafgørelser, der dog findes, ikke er samlet og offentliggjort ét sted. En af årsagerne til, at man vælger voldgift, ligger i ønsket om at hemmeligholde sagen for omverdenen, og dette ønske fører ofte til, at de involverede parter ikke ønsker de afsagte kendelser offentliggjort. I relation til de voldgiftsafgørelser, der afsiges af ad hoc voldgiftsretter (der er nedsat med sigte på den enkelte sag og uden for rammerne af en af de etablerede voldgiftsinstitutioner), er det dernæst vanskeligt overhovedet at samle det materiale af voldgiftskendelser, der kunne være af interesse.